How to conjugate verbs in preterite tense!

How to conjugate AR verbs
How to conjugate ER verbs
How to conjugate IR verbs
preterite tense guide